Hyzmat

Presales tehniki kömek

Harytlaryň iň ýokary hilini hödürlemek, müşderileriň kanagatlanmagyny üpjün etmek we müşderileriň wepalylygyny ýokarlandyrmak üçin ökde geňeşçiler tarapyndan kömek berilmegini kepillendirýäris.Bize önüm satyn almak isleýän bir müşderiden ýa-da potensial müşderiden isleg alanymyzda, olaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin iň oňat çözgüt bermek biziň adaty proseduramyzdyr.Müşderilerimiz satuw işgärlerimizden mugt nyrh alyp bilerler, zerur bolanda "ilkinji kömegi" hem alyp bilerler.

Tehniki kömek
Sargytdan iberişe çenli çözgütleriň biri

Sargytdan iberişe çenli bir duralga çözgüdi

Müşderilerimize sargyt prosedurasy, önümçilik, gözden geçirmek we ibermek ýaly hakyky hyzmatlary bermäge synanyşýarys.Halkara işewürlik ugry boýunça hünärmen bolup hyzmat etmek, ähli prosedura gatnaşýan her bir bölek bilen işlemek biziň jogapkärçiligimizdir.Geljekki müşderilere ýetmek, ygtybarly şertnamalar, marketing garyndylaryny, gowşuryş ulgamlary, ýazgylar we başga-da köp zatlary ýerine ýetirmek üçin oýnaýan rollarymyz. Logistika we transport ýöriteleşdirilen logistikany öz içine alýar.Iň täsirli we täsirli iberiş wariantlaryndan peýdalanmaga mümkinçilik berýäris.Elýeterli iberiş hyzmatlarymyz bilen, önümleri bir wagtyň özünde aljakdygyna we dowamly hiline ynanyp bilersiňiz.

Bazar derňewi

Müşderilerimize has gowy karar bermek üçin iň täze mümkinçilikler, düşünjeler we perspektiwalar bilen üpjün edýäris.Täze ýurtda ýa-da sebitde söwda etmek islendik gurama üçin kyn mesele bolup biler.Kompaniýa täze bazarda özüni tanatmak üçin ýeterlik bazar derňewine we goldawa mätäç.Mysal üçin, Hytaý materiginde ýa-da günorta-gündogar Aziýa sebitinde.Täze sebitde giňelmegi ýeňilleşdirip biljek möhüm maglumatlary we hasabatlary bermek üçin işçi güýjümiz, tejribämiz bar.Üstünlik gazanýan netijä getirýän öz aýratynlyklaryna we öý işlerine esaslanýan özboluşly hyzmatdaşlygymyz bar.Dürli geografiýadaky kompaniýalara birleşip, bileleşik döretmäge mümkinçilik berdik.

Bazar derňewi
hyzmat2

Halkara işewürlik konsaltingi

Daşary ýurtda telekeçilik döretmek çylşyrymly mesele bolup biler.Daşary ýurtda işlemek isleseňiz, işewürligi ýola goýmaga we giňeltmäge mümkinçilik berýän ýerli gurama bilen bileleşik döretmek sagadyň zerurlygy bolýar.Müşderilerimize ýerli ýurduň çylşyrymly düzgünleri we syýasatlary arkaly ýol görkezmek ukybymyz bar.Islendik ýurt ýa-da sebit üçin ýerli syýasy gurşawa, daşary ýurt maýa goýum düzgünlerine, ykdysady ösüşe, walýutanyň bahasyna, demografiýasyna, önüm / hyzmatlaryň çaklamasyna we ş.m. girmek mümkinçiligimiz bar.